ETICKÁ LINKA 

Společnost dbá na dodržování pravidel a zásad zakotvených v Etickém program a netoleruje jejich porušování. Etický program Společnosti je závazný jak pro Společnost, tak pro všechny její Zaměstnance. Společnost důsledně dbá, aby Etický program nebyl pouze formální, ale aby se stal funkční a trvalou součástí firemní kultury Společnosti. 

Podstatou Etického program je zajistit ochranu jednotlivých práv zaměstnanců, ale také ochránit společnost před nezákonnou nebo nelegální činností nejen soukromých, ale i veřejně činných osob. 

Pokud kterýkoliv Zaměstnanec zjistí, že se jiný Zaměstnanec v rámci činnosti Společnosti dopustil nebo chystá dopustit jakéhokoliv delikátního, protiprávního jednání nebo jiného jednání v rozporu s Etickým programem Společnosti, popř. má podezření na takové jednání, může oznámit podnět Compliance Officerovi Společnosti.

K tomuto účelu byla zřízena tato etická linka, jejíž využívání je zcela dobrovolné a diskrétní. 

Zaměstnanci bude poskytnuta diskrétní zpětná vazba, že jeho oznámení bylo přijato a ve stanovené lhůtě bude vyhodnoceno.