O společnosti

Firma ELEKTROTRANS a.s. patři již řadu let mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie v České republice. Mezi její hlavní činnosti patří výstavba, projekce a inženýring vedení ZVN/VVN na hladinách 110, 220 a 400 kV.

Společnost si zakládá na profesionalitě svých zaměstnanců a na neustálém zvyšování jejich vzdělávání a kvalifikace. Prioritou je jejich maximální bezpečnost s kladením důrazu na předcházení rizik a nebezpečných situací, přičemž podporuje proaktivní přístup zaměstnanců s využitím jejich spoluúčasti a projednávání. Při své činnosti bere ohled na životní prostřední a snaží se minimalizovat produkci veškerých odpadů a dalších negativních environmentálních dopadů. Drží krok s dobou a snaží se sledovat a využívat nejmodernější technologie. Díky těmto snahám je neustále konkurenceschopná a dlouhodobě splňuje požadavky zákazníků.

Společnost je součástí mezinárodní značky pro energetiku OMEXOM a členem francouzské skupiny VINCI Energies, která má celosvětové zastoupení a je důležitým hráčem na evropském trhu. V rámci sdružení podniků dochází k vzájemné podpoře a spolupráci. Má také za úkol následovat a předávat hlavní myšlenky celé skupiny VINCI.

Společnost má zavedený Etický program neboli Compliance díky čemuž se všichni zaměstnanci zavazují jednat vždy v souladu s pravidly etiky, morálky, příslušnými právními předpisy ČR, EU, vnitřními předpisy Společnosti a předpisy skupiny VINCI ENERGIES.

Dále společnost věnuje pozornost zlepšování všech systémů řízení, a to systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem je zvýšit efektivitu fungování celé společnosti a být stabilním hráčem na trhu.

Společnost ELEKTROTRANS a.s. se tak v souladu s výše uvedeným, především zavazuje:

  • Plnit očekávání zákazníka v souladu s platnými právními požadavky.
  • Následovat a předávat hlavní myšlenky skupiny VINCI Energies.
  • Maximálně se starat o bezpečnost zaměstnanců a klást důraz na prevenci a předcházení vzniků nebezpečných událostí.
  • V rámci systému řízení minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.
  • Pečovat o své zaměstnance, podporovat jejich vzdělávání, zvyšování kvalifikace a jejich motivaci.
  • Budovat dobré jméno společnosti.
  • Dodržovat pravidla etiky, morálky a poctivého obchodního styku.
  • Starat se o dobrou spolupráci s dodavateli a všemi zainteresovanými stranami.

 

 

Ing. Martin Zeman

místopředseda představenstva, generální ředitel