Protikorupční kodex Společnosti tvoří součást Etického programu Společnosti, a dále doplňuje zásady, pravidla a principy, které upravuje Etický kodex Společnosti. Stejně jako výčet pravidel obsažených v Etickém kodexu, nemůže být ani Protikorupční kodex Společnosti úplný. Společnost a její Zaměstnanci jsou proto i v situacích, které Protikorupční kodex neupravuje, povinni jednat v souladu s jeho principy a cíli, jakož i v souladu s Etickým programem Společnosti jako celkem.

Jelikož je Společnost součástí Skupiny VINCI Energies, jsou Společnost a její Zaměstnanci dále povinni dodržovat pravidla a zásady upravené vnitřními předpisy Skupiny VINCI Energies. Nad rámec pravidel obsažených v Etickém programu Společnosti jsou proto Společnost a její Zaměstnanci povinni dodržovat zejména pravidla obsažená v Chartě etiky a jednání a dále v Kodexu jednání proti korupci, které byly přijaty na úrovni Skupiny VINCI Energies.

Veškeré vnitřní předpisy upravující problematice Compliance jsou ve své aktuální verzi Zaměstnancům Společnosti dostupné na disku Z:\INTERNÍ DOKUMENTY\16 Compliance.

2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ POJMY

V textu tohoto Protikorupčního kodexu budou dále používány následující pojmy v uvedených významech:

Compliance Officer Společnosti  – osoba odpovědná za Compliance agendu Společnosti

Compliance Officer VINCI Energies – osoba oprávněná k přijímání Podnětů

Směrnice pro postup při přijímání a zpracovávání podnětů v oblasti Compliance – procesní předpis upravující postup při vyšetřování Podnětů týkajících se dodržování nebo porušování Etického a Protikorupčního kodexu, jakož i veškerých dalších vnitřních předpisů Společnosti a/nebo obecně platných právních předpisů

Etický kodex – vnitřní předpis Společnosti upravující základní pravidla, kterými se Společnost a její Zaměstnanci řídí a do budoucna mají zájem řídit, a která slouží jako základ pro veškeré obchodní aktivity a rozhodování v rámci Společnosti.

Etický program Společnosti – soubor opatření a nástrojů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání Společnosti a jejich Zaměstnanců

Nadřízený vedoucí zaměstnanec – osoba, která je na jednotlivých stupních řízení oprávněna stanovit a ukládat podřízeným Zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny

Podnět – poznatek, stížnost nebo oznámení související s dodržováním či porušováním Etického a Protikorupčního kodexu, jakož i veškerých dalších vnitřních předpisů Společnosti, Skupiny VINCI Energies, a/nebo obecně platných právních předpisů

Skupina VINCI Energies – znamená společnost VINCI ENERGIES, IČ: 391 635 844, se sídlem Rue du 8 mai 1945 280, 78360 Montesson, a jí ovládané osoby, a to jak jednotlivě, tak v souhrnu

Zaměstnanec – každá osoba vykonávající pro Společnost činnost v pracovním poměru, každá osoba vykonávající pro Společnost činnost v poměru obdobném pracovnímu poměru, představenstvo Společnosti a jeho členové; dozorčí rada Společnosti a její členové, jiné osoby ve vedoucím postavení, které jsou oprávněny Společnost zastupovat, osoby ve vedoucím postavení, které vykonávají řídící nebo kontrolní činnost ve Společnosti, osoby vykonávající rozhodující vliv na řízení Společnosti, osoby, které jednají jménem Společnosti nebo na její účet nebo ji zastupují na základě jakéhokoliv právního důvodu

3. DEFINICE KORUPCE V ČESKÉM PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ

Korupční jednání je především takové jednání, při kterém osoba vystupující v postavení, které jí umožňuje nabídnout nebo poskytnout jiné osobě neoprávněnou výhodu, tuto neoprávněnou výhodu přislíbí, nabídne nebo poskytne, za což získá neoprávněný, nejčastěji osobní prospěch.

Korupčním jednáním je i jednání, při kterém určitá osoba přijme nebo si nechá slíbit neoprávněnou výhodu například výměnou za informaci, službu či jinou protihodnotu, na kterou by osoba poskytující neoprávněnou výhodu neměla jinak zákonný nárok.

V neposlední řadě je za korupční jednání považováno i takové jednání, při kterém určitá osoba příslib, poskytnutí, nebo žádost o poskytnutí neoprávněné výhody „pouze“ zprostředkovává.

4. POSTIH KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ DLE ČESKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 Většina forem korupce představuje v zemích, kde Společnost podniká, trestný čin. Ve většině těchto zemí, stejně tak jako v České republice, mohou být fyzické i právnické osoby za korupční jednání postihovány (v případě fyzických osob i uložením nepodmíněného trestu odnětí svobody).

V České republice může být korupční jednání znakem skutkových podstat zejména trestných činů

 • přijetí úplatku dle ust. § 331 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“),
 • podplácení dle ust. § 332 trestního zákoníku, a
 • nepřímé úplatkářství dle ust. § 333 trestního zákoníku.

V závislosti na konkrétních okolnostech případu může být však korupční jednání posouzeno i jako některý z dalších trestných činů, především

 • neoprávněné nakládání s osobními údaji dle ust. § 180 trestního zákoníku,
 • zneužití informace a postavení v obchodním styku dle ust. § 255 trestního zákoníku,
 • zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ust. § 256 trestního zákoníku,
 • pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. § 257 trestního zákoníku,
 • zneužití pravomoci úřední osoby dle ust. § 329 trestního zákoníku, nebo
 • maření úkolu úřední osoby z nedbalosti dle ust. § 330 trestního zákoníku.

5. ZÁSADY PROTIKORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost jakoukoli formu korupčního jednání zcela odmítá a od svých Zaměstnanců očekává, že budou vždy jednat eticky, čestně, korektně a bezúhonně.

Společnost především zcela zakazuje

 • poskytovaní neoprávněných výhod jakýmkoli osobám,
 • přijímání neoprávněných výhod od jakýchkoli osob,
 • naznačování či navrhování možnosti nabídnutí nebo přijetí neoprávněných výhod,
 • požadování neoprávněných výhod,
 • nabízení nebo zprostředkování jakýchkoli neoprávněných výhod či jiné nakládání s nimi, případně
 • využívání jiných osob k čemukoli z výše uvedeného.

Neoprávněná výhoda, typicky nazývaná úplatkem, může mít jakoukoli podobu; může být nabídnuta nebo poskytnuta např. jako hotovost, zboží, nabídka pracovní nebo cestovatelské příležitosti, ale např. i jako dar, pozornost či jiný benefit, které svou hodnotou přesahují obvyklý rámec běžného projevu zdvořilosti nebo pohostinnosti.

Není významné, zda osoba, která ve prospěch uplácejícího jedná, neoprávněnou výhodu i sama přijímá. Příjemcem této výhody může být i zcela jiná osoba (např. rodinný příslušník, přítel, nadřízený atp.); i takové plnění je považováno za úplatek a je proto zakázáno.

Rovněž není významné, zda osoba, která v návaznosti na nabídku nebo poskytnutí neoprávněné výhody jedná, je či není úřední osobou. Ke korupčnímu jednání může docházet i v soukromé sféře, proto je zakázána jakákoli forma korupčního jednání ve vztahu k jakýmkoliv osobám (fyzickým nebo právnickým) soukromého práva.

Zaměstnanci i Společnost jsou povinni jednat tak, aby žádná jejich činnost nemohla být považována za korupční ve smyslu výše uvedeného. Zároveň dbají, aby se ani žádné třetí osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílejí na podnikání nebo činnosti Společnosti, neúčastnily jménem Společnosti na žádném korupčním jednání ve smyslu výše uvedeného.

Společnost si plně uvědomuje škodlivost důsledků, které by korupční jednání mohlo na její obchodní činnost mít. Dbá proto na to, aby svých podnikatelských úspěchů dosahovala vždy čestně, poctivě, v souladu se zákonem, a aby své zákazníky a zakázky získávala vždy jen na základě kvality svých služeb.

Zaměstnanci, kteří se domnívají, že v souvislosti s činností Společnosti dochází k jakémukoli korupčnímu jednání, jsou povinni takovou skutečnost bezodkladně oznámit Compliance Officerovi VINCI Energies způsobem upraveným ve Směrnici pro postup při přijímání a zpracovávání podnětů v oblasti Compliance, popř. svému Nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

6. PŘIJÍMÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DARŮ A JINÝCH BENEFITŮ

Zaměstnanci nesmějí nabízet nebo dávat třetím osobám anebo od nich přijímat nebo si nechat slíbit dárky, pozornosti nebo benefity, ať už ve věcné, peněžité, či jiné formě, s výjimkou běžných projevů zdvořilosti a pohostinství nebo symbolických dárků odpovídajících obchodním zvyklostem.

Podrobnosti ke způsobu přijímání a poskytování darů v souvislosti s činností Společnosti upravuje směrnice Společnosti s názvem Zásady pro poskytování a přijímání darů a jiných projevů pohostinnosti (dále jen „Směrnice“). Zaměstnanci jsou povinni se s obsahem této Směrnice seznámit a dodržovat pravidla v ní uvedená.

7. RIZIKO STŘETU ZÁJMŮ

Střetem zájmů se rozumí situace, kdy jsou pracovní či smluvní povinnosti Zaměstnanců a/nebo Společnosti v rozporu se soukromými zájmy konkrétního Zaměstnance.

Společnost apeluje na své Zaměstnance, aby riziko střetu zájmů nepodceňovali a žádá, aby zvláštní pozornost věnovali jednáním s orgány veřejné moci, zadavateli veřejných zakázek, ale i jakémukoliv jednání, které jakkoliv zahrnuje nebo se dotýká veřejných finančních prostředků.

Pokud má Zaměstnanec za to, že střet zájmů u něj nastal či může nastat, je povinen takovou skutečnost bezodkladně oznámit svému Nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, popř. Compliance Officerovi Společnosti, a dohodnout s ním další postup. Zaměstnanec do vyřešení otázky střetu zájmů nebude činit v dotčené věci žádné další kroky.

8. TRANSPARENTNOST

Společnost a její Zaměstnanci dbají na to, aby veškerá jednání, která učiní v rámci činnosti Společnosti, byla transparentní, ověřitelná a přezkoumatelná.

Uzavírá-li Zaměstnanec dohodu s obchodním partnerem, je povinen dbát, aby tato dohoda byla uzavřena či zachycena v písemné formě. Je-li pro plnění smlouvy nutné splnění nějaké podmínky, Zaměstnanec dbá, aby její splnění bylo řádně zaznamenáno a mohlo být v případě potřeby přezkoumáno.

Je nutné pamatovat na to, že cokoliv, co může mít vliv na činnost Společnosti a není přezkoumatelné či ověřitelně zachycené, může vrhat negativní světlo na Společnost i na její Zaměstnance.

Zvláštní pozornost musí být věnována těm typům smluvních vztahů, pro které zákon stanoví určitou (zejména písemnou) formu.

9. ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL

9.1.      Hodnocení korupčních rizik

Společnost, především pak Oddělení HR, ISŘ a Compliance provádí pravidelné a průběžné vyhodnocování korupčních rizik vyplývajících z činnosti Společnosti, jakož i s touto činností spojených. Účelem tohoto procesu je identifikace všech rizikových oblastí a zajištění odpovídající reflexe v rámci interních předpisů Společnosti.

9.2.      Monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci

Společnost usiluje o nastavení a zavedení efektivních mechanismů za účelem prevence korupčního jednání a případně jeho odhalování a eliminace.

Společnost, především pak Oddělení HR, ISŘ a Compliance, pravidelně prověřuje funkčnost a efektivitu protikorupčních opatření, potřebu jejich případné úpravy a/nebo zavedení nových protikorupčních opatření.

V případě, že bude zjištěno porušení tohoto Protikorupčního kodexu či jiné porušení některého předpisu z Etického programu Společnosti, je Oddělení HR, ISŘ a Compliance povinno vždy zanalyzovat funkčnost a efektivitu zavedených protikorupčních opatření, a to i nad rámec standardního plánu.

9.3.      Vyhodnocovaní Protikorupčního programu

Společnost má zájem na pravidelné aktualizaci Protikorupčního kodexu a na zajištění jeho maximální účinnosti v každém okamžiku. Opatření za účelem zvýšení účinnosti a efektivity Protikorupčního

kodexu navrhuje Oddělení HR, ISŘ a Compliance, o jejich přijetí pak rozhoduje představenstvo Společnosti. Aktivita kteréhokoliv jiného útvaru v tomto směru je však vítána.

V případě, že Společnost získá jakékoliv indicie o snížení účinnosti Protikorupčního kodexu či vzniku nového rizika, je povinna učinit veškeré kroky nezbytné k jeho zlepšení, a to i mimo plán pravidelného monitoringu a navazujících aktualizací Protikorupčního kodexu.

Vyhodnocení aktuálního stavu a účinnosti Protikorupčního kodexu probíhá vždy nejméně jedenkrát ročně.

9.4.      Zpráva o činnosti

Oddělení HR, ISŘ a Compliance je povinno jednou ročně, vždy nejpozději k 31.12. zpracovat zprávu o své činnosti týkající se monitoringu a vyhodnocování Protikorupčního kodexu a předložit ji představenstvu Společnosti ke schválení. Oddělení HR, ISŘ a Compliance ve své zprávě o roční činnosti rovněž uvede, jaká opatření v rámci Protikorupčního kodexu navrhl, jaká opatření byla přijata a zda byla vyhodnocena jako účinná.

9.5.      Aktualizace protikorupčního kodexu

Společnost provádí aktualizace Protikorupčního kodexu především v návaznosti na vyhodnocení jeho aktuálního stavu a účinnosti. Společnost provádí aktualizaci Protikorupčního kodexu v případě potřeby i mimo pravidelné roční vyhodnocení.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Protikorupční kodex byl schválen představenstvem Společnosti dne 20.4.2020 a nabývá účinnosti dne 1.5.2020. Aktuální znění Etického kodexu je dostupné u Compliance Officera Společnosti a dále na disku Z:\INTERNÍ DOKUMENTY\16 Compliance.

Jakékoliv změny a doplňky tohoto Protikorupčního kodexu musí být schváleny představenstvem Společnosti.