Politika

Společnost ELEKTROTRANS a.s. patři již řadu let mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie v České republice. Mezi hlavní činnosti patří výstavba, projekce a inženýring vedení VVN na hladinách 110, 220 a 400 kV.

Naše společnost si zakládá na profesionalitě svých zaměstnanců a na neustálém zvyšování jejich kvalifikace. Držíme krok s dobou a využíváme nejmodernější technologie. Prioritou je pro nás maximální bezpečnost našich zaměstnanců a proaktivní přístup pro předcházení rizik a nebezpečných situací. Při naší činnosti bereme ohled na životní prostřední a snažíme se minimalizovat produkci veškerých odpadů a dalších negativních environmentálních dopadů. Díky těmto bodům jsme neustále konkurenceschopní a dlouhodobě splňujeme požadavky našich zákazníků.

Naše společnost je součástí mezinárodní značky pro energetiku OMEXOM a členem skupiny VINCI Energies, která má celosvětové zastoupení a je důležitým hráčem na evropském trhu. V rámci sdružení podniků dochází k vzájemné podpoře a spolupráci. Máme také za úkol následovat a předávat hlavní myšlenky celé skupiny VINCI.

Dále také Věnujeme pozornost zlepšování všech systémů managementu, a to systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš cíl je zvýšit efektivitu fungování celé společnosti a přitom předcházet vznikům nebezpečných situací.

Společnost ELEKTROTRANS, se tak v souladu s výše uvedeným, především zavazuje:

  • Plnit očekávání zákazníka v souladu s platnými právními požadavky.
  • Následovat a předávat hlavní myšlenky skupiny VINCI Energies.
  • Maximálně se starat o bezpečnost našich zaměstnanců a klást důraz na prevenci a předcházení vzniků nebezpečných událostí.
  • V rámci systému řízení minimalizovat negativní dopad na životní prostředí.
  • Pečovat o své zaměstnance, podporovat jejich vzdělávání, zvyšování kvalifikace a jejich motivaci.
  • Budovat dobré jméno společnosti.
  • Starat se o dobrou spolupráci s dodavateli a všemi zainteresovanými stranami.

 

Ing. Martin Zeman

místopředseda představenstva, generální ředitel